ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ολυμπιακό Μουσείο - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μουσεία συνδέοντας πολιτισμούς, συνδέοντας ανθρώπους / Museums Connecting Cultures Connecting People» με ακρωνύμιο «CONNECT», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia  2014 - 2020», απηύθυνε την υπ’αρ.πρωτ. 230/Φ.3.1./1-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπευθύνου Προγράμματος (Project Manager), η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου από τις 1/11/2018 έως τις 12/11/2018. Στην Πρόσκληση ανταποκρίθηκε ένας ενδιαφερόμενος, ο φάκελος του οποίου αξιολογήθηκε βάσει των αξιολογικών και αντικειμενικών τεθέντων προσόντων – κριτηρίων, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προαναφερθείσα Προκήρυξη και έκριναν ότι καλύπτονται τόσο τα απαιτούμενα όσο και συνεκτιμώμενα / επιθυμητά προσόντα. Κατόπιν αυτών, το Ολυμπιακό Μουσείο θα συνάψει Σύμβαση Έργου με τον ενδιαφερόμενο προκειμένου για την ορθή υλοποίηση του εν λόγω Έργου.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top