ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ


Το Ολυμπιακό Μουσείο για τις ανάγκες του έργου: «“Museums Connecting Cultures Connecting People”/ Acronym “CONNECT”» που υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia  2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι προμήθεια μιας (1) «Αντλίας Θερμότητας Αέρα – Νερού»
Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία διατίθεται ακολούθως με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα:
 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top