ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟΥ

Το Ολυμπιακό Μουσείο - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μουσεία συνδέοντας πολιτισμούς, συνδέοντας ανθρώπους / Museums Connecting Cultures Connecting People» με ακρωνύμιο «CONNECT», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia  2014 - 2020», δημοσίευσε την υπ’αρ.πρωτ. 247/Φ.3.1./23-11-2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντλίας Θερμότητας Αέρα – Νερού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC004055586) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου, ενώ δημοσιεύτηκε και σε μια τοπική εφημερίδα.
Το Ολυμπιακό Μουσείο ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην Τεχνικούλ ΑΒΕΕ.

 «Το έργο CONNECT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών»

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top