Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εννοιολογική πρόσληψη του κοινού ως προς τη θεματική του Ολυμπιακού Μουσείου , αποτέλεσε καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του μουσείου, ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έθετε περιορισμούς στην αποκωδικοποίηση του μηνύματος που το ίδιο το μουσείο στόχευε.
Συγκεκριμένα, από την προηγούμενη ακόμα ονομασία του μουσείου, ως ‘’Μουσείο Αθλητισμού’’, η κοινωνική πρόσληψη εντοπιζόταν κυρίως στην ανάδειξη της αθλητικής κληρονομιάς, υπό στενές, συχνά κανονιστικές, νόρμες παρουσίασης. Παράλληλα μηνύματα, αξίες, έννοιες του αθλητισμού ως κοινωνικού πρωταρχικά φαινομένου, τίθεντο εκτός ερμηνευτικού πλαισίου για το ρόλο και τη σημασία του μουσείου. Ενισχυτικό γεγονός της αρχικής αυτής προβληματικής αποτελούσε η θεματική μοναδικότητα του φορέα Πανελλήνια.
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντική ήταν και παραμένει και σήμερα η βιωμένη εμπειρία του κοινού για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μουσεία. Μια ισχυρή και παγιωμένη αντίληψη για τα μουσεία ως χώρους παροχής πληροφοριών και εξειδικευμένων γνώσεων, χωρίς δυνατότητες διάδρασης και αλληλοτροφοδότησης μεταξύ ατομικής εμπειρίας και μουσειακής πληροφορίας αποτελούσε το δεύτερο σημαντικό πεδίο που έπρεπε να αντιμετωπίσει το μουσείο.
Ο εντοπισμός των δύο κεντρικών προβληματικών συνθηκών, έθετε και τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου. Ο διττός αυτός σκοπός αναφερόταν στην ανάδειξη της ποικιλίας των θεματικών αξόνων διαμέσου του αθλητισμού (ως φαινόμενο) και της ενεργητικής μάθησης των παιδιών και των επισκεπτών στους χώρους του. Η αποδέσμευση της πρόσληψης του αθλητισμού από το περιοριστικό πλαίσιο του πρωταθλητισμού και των μεταλλίων με την ταυτόχρονη ενεργητική μαθησιακή εμπλοκή στην εξερεύνηση και οικοδόμηση της νέας γνώσης, αποτέλεσαν σταθερά από το 1998 την κεντρική εκπαιδευτική φιλοσοφία του μουσείου.
Η αποτύπωση της αθλητικής ιστορίας της χώρας και η δημιουργία ενός χώρου ζωντανού, όπου η μουσειακή πληροφορία θα κινητοποιεί το κοινό σε συμμετοχή και θα προάγει τα υγιή χαρακτηριστικά του αθλητισμού περικλείουν τον κεντρικό σκοπό σύστασης του φορέα. 
Ο σκοπός έθετε και τους επιμέρους στόχους διττά. Από τη μια τη συγκέντρωση και προβολή των τεκμηρίων της αθλητικής ιστορίας με μουσειολογική έρευνα και τεκμηρίωση και από την άλλη την προσπάθεια προσέγγισης του κοινού, ιδιαίτερα των νέων, με κέντρο στόχευσης τις δικές του απαιτήσεις και μεταβλητές. Έτσι, συστήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, προωθώντας με ποικιλία μεθοδολογικών διαδικασιών την προσέγγιση των νέων στη μουσειακή πληροφορία.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου