Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα

Τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα βασίζονται στην εκθεσιακή δράση του μουσείου. Ανάλογα προς την/τις έκθεση/εκθέσεις που φιλοξενεί, εκπονούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε περιπτώσεις μόνιμων εκθέσεων εκπονούνται πολλαπλά εκπαιδευτικά προγράμματα με διαφοροποιημένες θεματικές, αντίστοιχες προς τις θεματικές της μουσειακής τεκμηρίωσης.

Η θεώρηση της μουσειακής πληροφορίας που κρίνεται σκόπιμο να μεταδοθεί στα παιδιά προκύπτει από το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Υπ’ αυτό το πνεύμα, υπό τον ίδιο θεματικό άξονα ενός μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος, εκπονούνται τρία ή τέσσερα διαφοροποιημένα επιμέρους προγράμματα, ανά ηλικία και σχολική βαθμίδα. Με κριτήριο την πρότερη γνωστική εμπειρία των παιδιών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και βασιζόμενοι επί ‘’των γνωστών’’ στα παιδιά στοιχείων, οργανώνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στόχος είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους, η διάθεσή τους κατά συνέπεια να εμπλακούν σε μια προσφιλή διαδικασία εξερεύνησης και η ώθηση της ανακαλυπτικής τους διάθεσης στην οικοδόμηση νέων γνωστικών στοιχείων και δομών. Με γνώμονα τα πορίσματα των θεωριών μάθησης και τις σύγχρονες αντιλήψεις της παιδαγωγικής, θέτουμε στον πυρήνα δράσης το παιδί, διατηρώντας οι εμψυχωτές ένα ρόλο περισσότερο διαμεσολαβητικό και βοηθητικό μεταξύ μουσειακής πληροφορίας και γνωστικής επεξεργασίας.

Η προσέγγιση της γνώσης γίνεται διαθεματικά. Με κεντρική έννοια τη θεματολογία κάθε έκθεσης (ποδόσφαιρο, στίβος, Ολυμπιακοί Αγώνες), οργανώνονται οι θεματικές προσεγγίσεις που δημιουργούν μια διευρυνόμενη σπείρα εμβάθυνσης υπό την οπτική διαφορετικών επιστημών. Για παράδειγμα, στην έκθεση των Ολυμπιακών Αγώνων, κεντρικοί θεματικοί άξονες είναι η ιστορικότητα των γεγονότων, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των αγώνων, τα οικονομικά, οι πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες, η φαρμακοδιέγερση, η σημασία του σώματος ως προς τη δημιουργία πρωταθλητών κ.α. Ενταγμένοι αυτοί οι θεματικοί άξονες σε επιστημονικές περιοχές, δημιουργούν ένα πλήρες πλαίσιο διερεύνησης των πολλαπλών θεάσεων κάθε έννοιας. Η φυσική, η χημεία, μαθηματικά και γλώσσα, αποτελούν κυρίαρχα επιστημονικά πεδία σε κάθε διαθεματική προσέγγιση των μουσειο-παιδαγωγικών προγραμμάτων.

Ως προς τη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και ενίσχυσης των μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων, το μουσείο βασίζεται ιδιαίτερα στα ομαδοσυνεργατικά σχήματα, στο πλαίσιο και το όριο της επίσκεψης. Υπ’ αυτή την έννοια τίθεται το περιοριστικό όριο του χρόνου παραμονής των παιδιών στο μουσείο, γεγονός αναμφίβολα δεσμευτικό ως προς την πλήρη διευκρίνιση των δυναμικών κάθε ομάδας παιδιών. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των συνοδών εκπαιδευτικών στη σύσταση των ομάδων, καθώς γνωρίζουν τα ιδιαίτερα γνωστικά και κοινωνικοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Με πυρήνα διαδικασίες εξερεύνησης και εντοπισμού της πληροφορίας, συχνά σε ανταγωνιστικές κινητικές συνθήκες, ορίζονται ομάδες εργασίας με κριτήρια εναλλασσόμενα, αλλά οπωσδήποτε ανομοιογενείς ως προς το φύλο και τις δεξιότητες. Παράλληλα, η ατομική δράση ενυπάρχει σε διαδικασίες κινητικές/αθλητικές, δίνοντας στο κάθε παιδί τη δυνατότητα αυτογνωσίας ως προς τις αθλητικές τους επιδόσεις. Χωρίς να αποτελεί στόχο η επίδοση στις κινητικές δραστηριότητες, η έννοια του ατομικού ορίου αποτελεί κεντρικό στόχο της ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των παιδιών. Η αυτογνωσία ως προς τις ικανότητες, προσδιορίζει παράλληλα στην κατανόησή τους σειρά άλλων στοιχείων (διαμέσου της βιωματικής εμπειρίας) στην τελική σύλληψη των προϋποθέσεων και των χαρακτηριστικών που ορίζουν έναν αθλητή, ως προς την επιλογή συγκεκριμένου αθλήματος, αλλά και ως προς τις επιδόσεις του.

Τέλος, βασικό μεθοδολογικό ‘’εργαλείο’’ αποτελεί το παιχνίδι, σε όλες του τις μορφές, κυρίως δε το ομαδικό. Ο παιγνιώδης τρόπος κυριαρχεί στα προγράμματα όλων των ηλικιών, συντελώντας στη δημιουργία ενός ελεύθερου και δημιουργικού παιδαγωγικού πλαισίου μάθησης. Τα παιδιά παίζουν σε κάθε φάση των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, είτε πρόκειται για στοχευμένη ξενάγηση, είτε πρόκειται για την εμπέδωση και διαπραγμάτευση των πληροφοριακών στοιχείων. Παιχνίδια μίμησης ρόλων, συμβολικά και κινητικά αποτελούν το κέντρο δράσης στη διαδικασία κατάκτησης νέων γνωστικών στοιχείων και πληροφοριών.

 

alma.jpg thumb_ntetektiv.jpg thumb_metallio.jpg epidapedio.jpg

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top