Εκθεσιακή Πολιτική

Από το 1998 ως το 2004, το μουσείο στεγαζόταν σε μικρότερο χώρο που δεν επέτρεπε τη χάραξη ολοκληρωμένης εκθεσιακής πολιτικής. Στα πλαίσια των περιορισμένων δυνατοτήτων, οργανώνονταν περιοδικές εκθέσεις μικρής έκτασης με αμιγώς αθλητικό ενδιαφέρον, που ακολουθούσαν τη λειτουργική οργάνωση που όριζε η κάτοψη του χώρου.  

Με τη μεταφορά του Μουσείου σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, η εκθεσιακή πολιτική επικεντρώνεται στην παρουσίαση εκθέσεων βασισμένων πάντα στο τρίπτυχο «σώμα, νους και ψυχή» με αθλητικό, ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Στις εκθέσεις μας, κανένα αντικείμενο ενδιαφέροντος δεν αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα. Κύριο μέλημα  είναι να αναδεικνύεται τόσο ο ιστορικός, αθλητικός και πολιτιστικός του χαρακτήρας, όσο και η εκπαιδευτική και εικαστική του πτυχή. Επιδίωξη του Μουσείου είναι το μουσειολογικό πλαίσιο κάθε έκθεσης να εμπλουτίζεται και να ενισχύεται από τις νέες τεχνολογικές πολυμεσικές εφαρμογές, μετατρέποντας την εκθεσιακή πορεία σε  διαδραστική και ψυχαγωγική εμπειρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε έκθεση στο Μουσείο συνοδεύεται από ένα στοχευμένο και άμεσα συνδεδεμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Η εκθεσιακή δραστηριότητα του Μουσείου συμπληρώνεται από επιμέρους εκθεσιακές παραγωγές με κύριο μέλημα την ανάδειξη, με εικαστικό και εκπαιδευτικό τρόπο, πτυχών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που σχετίζονται με τον αθλητισμό και την παρουσίαση της αντίστιξής τους με το σήμερα, καθώς και σύγχρονων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών. Πρόκειται για εκθέσεις που στοχεύουν να παρουσιάσουν το κεντρικό θέμα με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές που πρέπει να διακρίνουν ένα σύγχρονο πολιτιστικό οργανισμό.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου