Παραχώρηση υλικού

Το ΜΟΥΣΕΙΟ δεν μπορεί να παραλάβει αντικείμενα σε περίπτωση που αυτά δε συνοδεύονται από αντίστοιχα πρωτόκολλα καταγραφής, συμπληρωμένα στα υποχρεωτικά πεδία. 

Το ΜΟΥΣΕΙΟ δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παραδώσει το αντικείμενο σε τρίτο. 

Το ΜΟΥΣΕΙΟ εμπιστεύεται τις πληροφορίες τεκμηρίωσης που παρατίθενται από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ωστόσο δεν υποχρεούται να οικειοποιηθεί τις απόψεις του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ σχετικά με τα αντικείμενα και διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω έρευνας αυτών.

Από τη στιγμή της παραλαβής των αντικειμένων στην έδρα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ, τα τελευταία αποτελούν τμήμα της προσωρινής του συλλογής και η χρήση τους εμπίπτει στους όρους της συλλεκτικής πολιτικής του ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Από τη στιγμή ένταξης των αντικειμένων στην προσωρινή συλλογή του ΜΟΥΣΕΙΟΥ, το τελευταίο αποκτά αυτόματα κάθε δικαίωμα που μπορεί να συνοδεύει τη χρήση των αντικειμένων. 

Μετά την επιστροφή των αντικειμένων στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ το ΜΟΥΣΕΙΟ διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των αντικειμένων και κάθε δικαίωμα χρήσης αυτού. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δικαιούται να αποσύρει εγγράφως το δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού αρχείου. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δικαιούται να παραλάβει αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου μετά από έγγραφη αίτηση προς το ΜΟΥΣΕΙΟ και κατόπιν εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τα δανειζόμενα αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκθέσεις, εκδόσεις, στο διαδίκτυο, ως ερευνητικό και εποπτικό υλικό σε εκπαιδευτικά προγράμματα και στο πλαίσιο προβολής των παραπάνω δράσεων

Το ΜΟΥΣΕΙΟ υποχρεούται να γνωστοποιεί τα κριτήρια επιλογής της Επιστημονικής Επιτροπής

Το ΜΟΥΣΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να μην αξιοποιεί αντικείμενα σε περιπτώσεις που αυτά:

i.    Δεν προάγουν τα ιδανικά του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλας

ii.    Εκφράζουν απόψεις (πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές κ.α.) που δε συνάδουν με την επικοινωνιακή πολιτική του φορέα

iii.    Αποτελούν διαφήμιση και άμεση προβολή εταιρειών, προϊόντων κλπ

iv.    Δεν εμπίπτουν σε κριτήρια επιλογής της ενίοτε Επιστημονικής Επιτροπής

v.    Δε συνάδουν με τις θεματικές ενότητες της εκάστοτε δράσης

Σε περιπτώσεις χρήσης του αντικειμένου το ΜΟΥΣΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αναφορά στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που το μέσο δεν το επιτρέπει. 

Πνευματικά Δικαιώματα & Λήψη Φωτογραφιών: Η λήψη φωτογραφιών επιτρέπεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση ή εκπαιδευτικούς λόγους, κατόπιν αδείας από το Ολυμπιακό Μουσείο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ψηφιακού υλικού που προέρχεται από τις εκθέσεις του Ολυμπιακού Μουσείου ή η εμπορική εκμετάλλευση αυτού με οποιονδήποτε τρόπο. 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου