ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει μια (1) θέση εργασίας ειδικότητας “ΝυχτοφύλακαςΒοηθητικό προσωπικό”, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου.
Απαραίτητα Προσόντα
•    Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας “Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων” ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
•    Επικοινωνιακή ικανότητα
•    Ευχέρεια στον προφορικό λόγο
•    Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων και καταστάσεων κρίσεων
•    Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
•    Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν επιπλέον προσόντα καθώς και η προυπηρεσία σε θέση αντίστοιχης ευθύνης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ηλεκτρονικά, μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00 στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Με το πέρας της αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες και στη συνέχεια εκπαιδευτικές συναντήσεις και σύντομη κατάρτιση, προκειμένου για την τελική επιλογή των συνεργατών.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top