Θέση εργασίας ''Υπεύθυνο Διαχείρισης Συλλογών & Εκθεμάτων''

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Το Ολυμπιακό Μουσείοπροσφέρει θέση εργασίας σε ''Υπεύθυνο Διαχείρισης Συλλογών & Εκθεμάτων''

Ζητούμενα είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση (Museum Plus) της συλλογής του Μουσείου

Τόπος

Θεσσαλονίκη, 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου

Σχέση Εργασίας

Σύμβαση πλήρους πενθήμερης απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Θέση εργασίας ''Γραφίστα - Υπεύθυνο Πωλητηρίου και eshop''

Περιγραφή Θέσης Εργασίας
Το Ολυμπιακό Μουσείο, προσφέρει θέση εργασίας σε ''Γραφίστα - Υπεύθυνο Πωλητηρίου και eshop''
Ζητούμενα είναι ο σχεδιασμός και η γραφιστική επεξεργασία όλου του έντυπου και ψηφιακού υλικού του Ολυμπιακού Μουσείου καθώς και η διαχείριση του Πωλητηρίου και του Eshop.
Τόπος
Θεσσαλονίκη, 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου
Σχέση Εργασίας
Σύμβαση έργου

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει θέση εργασίας στο Τμήμα Διοίκηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει θέση εργασίας στο Τμήμα Διοίκηση

Η απασχόληση αφορά σε πρωινές ώρες (καθημερινές και σαββατοκύριακα κατά περίπτωση).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου
 • Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
 • Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, Μεθοδικότητα
 • Άριστη χρήση H/Y και προγραμμάτων MS Office (PowerPoint, Εxcel, Word, Outlook)
 • Γνώση επικαιροποίησης ιστοσελίδων Joomla και WordPress
 • Ικανότητα διαχείρισης Social Media
 • Άριστη, αποδεδειγμένη, γνώση αγγλικών
 • Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας

Λοιπές Προϋποθέσεις

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
 • Θα συνεκτιμηθούν τυχόν επιπλέον προσόντα, όπως προϋπηρεσία σε μουσεία, κ.ά.
 • Ευελιξία ωραρίου όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες του Μουσείου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ηλεκτρονικά, μέχρι την Δευτέρα 28 Ιουνίου, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή/και στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες και στη συνέχεια συναντήσεις και σύντομη κατάρτιση, προκειμένου για την τελική επιλογή του συνεργάτη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. πρωτ. 187/Φ.3.1.) για την προμήθεια συστήματος Οθονών Οπτικής Απεικόνισης – Video Wall

Το Ολυμπιακό Μουσείο, με Α.Φ.Μ. 099796385, Δ.Ο.Υ. Στ’ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. αυτού, κ. Νικόλαο Μακραντωνάκη, για τις ανάγκες του έργου: «“Museums Connecting Cultures Connecting People”/ Acronym “CONNECT”» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - Republic of North Macedonia 2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top