ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»


Το Ολυμπιακό Μουσείο - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τις ανάγκες του έργου: «“Museums Connecting Cultures Connecting People”/ Acronym “CONNECT”» που υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia  2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου:
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»

Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία διατίθεται ακολούθως με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα:
 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Τιμολόγιο μελέτης-προϋπολογισμός δημοπράτησης
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Τεύχος τεχνικής περιγραφής

 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top